Adatvédelmi tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Bor és Kultúra Nonprofit Kft.
székhelye: 6449 Mélykút, Nagy utca 39.
cégjegyzékszám: 03-09-132054
adószám: 26535117-2-03

2. A TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI HATÁLYA

A jelen tájékoztató azon természetes személyekre terjed ki, akik az adatkezelő által szervezett rendezvényeken, illetve az adatkezelő honlapján regisztráltak, hírlevélre feliratkoztak, továbbá házhozszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan adják meg adataikat.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

név
e-mail cím
kapcsolattartási postacím
telefonszám
nem
korcsoport
foglalkozás

Az adatkezelő nyilvános eseményein fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyek a weboldalon, a Facebook oldalon, egyéb közösségi média felületen, hírlevelekben megjelenhetnek.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az adatkezelő akcióiról, rendezvényeiről, egyéb fontos, az adatkezelő üzleti tevékenységéről szóló információkról való tájékoztatás.

Az adatkezelés célja továbbá az adatkezelő által szervezett rendezvények lebonyolítása. A rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes.

Az Adatkezelő az önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag az adatkezelés fenti céljaira használhatja fel.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MÓDJA

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Az érintett személy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatkezelő honlapján található e-mail címre küldött e-mailben.

Az adatkezelő személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintett által megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek.

7.   AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintettet személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

• a hozzájárulás visszavonásának joga;
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
• helyesbítéshez való jog;
• adatkezelés korlátozása;
• törléshez való jog;
• tiltakozáshoz való jog;
• hordozhatósághoz való jog.

A fenti jogok tartalmát a GDPR III. fejezete határozza meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat az adatkezelő 30 napon belül válaszolja meg.

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérően kívánja felhasználni, az adatkezelő az érintettet erről köteles előzetesen tájékoztatni. Az eltérő célú adathasználathoz az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Kapcsolódó események